Privacybeleid

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw gegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Uw gegevens verwerken wij volgens de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming), deze vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is de nieuwe privacywetgeving voor de gehele Europese Unie.

 1. Van wie is deze verklaring?

Mobiworks, gevestigd te Noordvliet Noordzijde 23, 3142 CH Maassluis. Mobiworks heeft de persoonsregistraties gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen staan in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens en kunt u vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Hier kunt u ook nalezen wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 1. Privacy

Mobiworks neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.

Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Mobiworks in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

 1. Persoonsgegevens die we verwerken

De persoonsgegevens, die we van u verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze websites, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mobiworks.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens zoals ras, geloofsovertuiging of politieke voorkeur.

 1. Waarom en hoe lang

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen en/of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met u uit te kunnen voeren;
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien u één van onze contactformulieren heeft ingevuld;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren.

Mobiworks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt.

 1. Delen van gegevens

Mobiworks verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorbeelden hiervan zijn de belastingdienst, politie, justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij zijn hierbij altijd zorgvuldig.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals Google of hostingpartijen, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 1. In kaart brengen websitebezoek

Cookies:

Mobiworks gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Als u niet van cookies houdt

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees meer informatie over de cookies die wij gebruiken

 1. Googe Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Mobiworks heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden expliciet niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Mobiworks heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Doordat het IP-adres is gemaskeerd is de informatie die Google verzamelt geanonimiseerd.

Opt-out

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 1. Inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mobiworks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mobiworks.nl.

Bij zo’n verzoek, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 1. Klachten

Mobiworks wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 1. Gegevensbeveiliging

Beveiligde verbinding

De website van Mobiworks heeft een beveiligde verbinding. Dat houdt in dat de verzonden gegevens tussen uw apparaat waar u de website mee bezoekt en de server waar de website op draait worden versleutelt. De website heeft een SSL-certificaat met een 2048 bits versleuteling zodat u verzekerd bent van een hoge mate van beveiliging.

Server

De website van Mobiworks is ondergebracht op een server. De server staat in een in Nederland gevestigd datacenter en biedt voldoende beveiligingsfaciliteiten zoals climate control, 24/7 beveiliging beveiligingspersoneel, brandblussystemen, UPS generatoren, volledige CCTV dekking en monitoring, geautomatiseerde alarmsystemen en toegangscontrole.

Back-ups

Van de website-bestanden en database wordt regelmatig een back-up gemaakt. Deze back-up is versleuteld en wordt tevens op een beveiligde locatie opgeslagen. Oude back-ups met oude gegevens worden vernietigd zodra deze niet meer benodigd zijn.

Updates

Om maximale veiligheid te kunnen bewerkstelligen wordt de website van mobiworks geregeld voorzien van updates.

Mobiworks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mobiworks via info@mobiworks.nl

 1. Wijzigingen van deze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of het beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan de Privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.